ภารกิจของด่านศุลกากรมุกดาหาร

ภารกิจของด่านศุลกากรมุกดาหาร

ภารกิจและพื้นที่ความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรมุกดาหารมีภารกิจต่างๆดังนี้

1 ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักร การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 29 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดนและของติดตัวผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือนำออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3 สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆหลังผ่านพิธีการศุลกากร

4 ดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   

ด่านศุลกากรมุกดาหารมีเขตความรับผิดชอบ 3 จังหวัด ประกอบด้วย

1 จังหวัดมุกดาหาร

2 จังหวัดกาฬสินธุ์

3 จังหวัดมหาสารคาม

 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 เมษายน 2565 17:55:17
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมุกดาหาร
เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4267-4050-1

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมุกดาหาร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมุกดาหาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ